TOPlist

Obchodní podmínky

 

Ing. Josefa Hrocha, Na Farkáně III 126/36, 150 00 Praha 5, IČO 75541106 jako provozovatele internetového obchodu (e-shopu) on-line prodeje zboží umístěného na portálu PEJSKU.CZ

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu na PEJSKU.CZ (dále jen „obchodní podmínky“), jehož provozovatelem je: Ing. Josef Hroch, Na Farkáně III 126/36, 150 00 Praha 5, bankovní spojení 236654465/0300, IČO 75541106 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.eshop.pejsku.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím programového vybavení webového rozhraní internetového obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
1.3 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.  Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoba zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.
1.4 Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Objednávky se uskutečňují bez nutnosti registrace uživatelského účtu. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších subjektů.

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji s uvedením cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou konečné (prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavírat kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo došlo-li např. k vyprodání požadovaného zboží.
2.2 Nakupování zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu je jednoduché a intuitivní. V několika málo krocích vytvoříte objednávku. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě žádosti o zaslání zboží mimo území České republiky kontaktujte prodávajícího ohledně domluvení konkrétních podmínek.
2.3 Postup vytvoření objednávky je takový, že kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku a následně vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména požadavky na identifikaci kupujícího a informace o objednávaném zboží, jeho ceně a množství, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zjišťovat, kontrolovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu potvrdí a informuje ho o následných postupech. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího (písemně či telefonicky) o dodatečné potvrzení objednávky.
2.4 Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotný smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí o akceptaci objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl.
2.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit v hotovosti při zaslání zboží na dobírku = poštovné 169,- Kč nebo předem bezhotovostně = poštovné 119,- Kč (s uvedením variabilního symbolu platby představující číslo objednávky) převodem na účet prodávajícího č.  236654465/300 (dále jen „účet prodávajícího“). Společně s kupní cenou je tedy kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Přesné instrukce i možnosti dodání (vč. uvedení cen) zboží jsou kupujícímu ještě podrobně upřesňovány při vyplňování objednávkového formuláře. Přibližně do 24-48 hod.  po odeslání objednávky je kupujícímu zaslán potvrzující email s celkovou rekapitulací a relevantními údaji.
3.2 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu (představující zároveň i dodací list), kterou pak přiloží prodávající k objednanému zboží.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

4.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy doporučujeme zboží doručit na adresu prodávajícího (nikdy však neposílat na dobírku) spolu s přiloženým průvodním dopisem včetně případného uvedení důvodu odstoupení od kupní smlouvy (není však podmínkou). Kupující uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze budou odeslány na uvedený účet nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy nebo je také možné peníze vrátit v hotovosti na adrese prodávajícího. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
4.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nemá kupující v některých případech právo odstoupit od smlouvy. Nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a u dodávky novin, periodik i časopisů. Dále nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek, počítačových programů (porušil-li u nich spotřebitel jejich originální obal). Kupující dále bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.3 Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. V případě reklamace v důsledku poškozeného či jinak nefunkčního zboží, postupujte dle následujícího reklamačního řádu. Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, nikdy neposílejte na dobírku a doručte ho co nejdříve k posouzení na adresu prodávajícího (Na Farkáně III 126/36, 150 00 Praha 5). Zboží musí být kompletní, čisté, s náležitými doklady o koupi a popisem závady (resp. označeným místem závady). Doporučujeme nás nejprve kontaktovat (telefonicky nebo emailem) a domluvit se přesně na nejvhodnějším postupu reklamace.  Zasílané zboží je třeba řádně zabalit a v některých případech je vhodné ho nechat i pojistit. Jakmile zboží obdržíme, následuje vyhotovení a předání reklamačního protokolu. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného či jinak nesprávného užívání zboží. Na vady tohoto původu se poskytnutá záruka nevztahuje. O vyřízení reklamace budete vždy řádně informováni. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků, cena však zůstává dle původní objednávky beze změny. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě specifického požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění v obvyklé výši a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.2 Při převzetí zboží od poštovní (resp. přepravní balíkové služby) je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně při přebírání zásilky oznámit. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další informace možné přepravy a dodání zboží jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

6.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v objednávce (dále jen „osobní údaje“) zejména pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání možných informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
6.2 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Kupující dále potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující také prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
6.3 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou dále osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším osobám.
6.4 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (třetí osoba pověřená ke zpracování osobních údajů) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení. Dále může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
6.5 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávajícím tato informace předána. Prodávající má právo za poskytnutí požadované informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.6 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo činností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

7.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
7.2 Kupující bere na vědomí a plně respektuje zásady ochrany autorského práva. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit webové rozhraní obchodu neoprávněně užívat. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních a který je v souladu s jeho určením.


8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
8.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
8.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována za účelem úspěšného splnění v elektronické nebo tištěné podobě a není volně přístupná.
8.5 Děkujeme za čas věnovaný čtením těchto obchodních podmínek, jež jsou v aktuálním znění platné až do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění a v případě jejich změny jsou platné obchodní podmínky k datu nákupu.